What’s your hair style today?

EWTHREE
EWTWO
EWONE
EWFOUR
EWFIVE
EWELEVEN
EWSIX
EWSEVEN
EWTWELVE
EWEIGHT
EWNINE
EWTEN